Projekt - etapy

1. Katalogizace díla Přemysla Koblice, uchovaného v Archivu Národního technického muzea (03-2012 – 06-2013)
Cíl etapy (dílčího cíle): Cílem této etapy je uspořádání pozůstalosti P. Koblice podle platných archivních metodik tak, aby byla umožněna práce v následujících etapách. Souběžně se zpracováváním pozůstalosti proběhne i identifikace objektů v terénu (rovněž za pomoci externistů). V této etapě rovněž dojde k předběžnému výběru fotografického materiálu, jak pro práci na „tvářích“ Prahy, tak i pro analýzu fotografických technik.
2. Výzkum „tváří“ Prahy v pozůstalosti Přemysla Koblice (06-2013 – 12-2013)
Cíl etapy (dílčího cíle): Cílem této etapy je připravit z katalogu, vyhotoveného v etapě 1., charakteristický/jedinečný obrazový materiál, který by Prahu dokumentoval z pohledu zániku jejích periférií, každodennosti, sportu, kultury a vědy a života za Protektorátu Čechy a Morava. Na základě vybraných fotografií, na nichž bude zcela jasně zachycen charakteristický či naopak jedinečný prvek typický pro konkrétní "tvář", budou v rámci této etapy připraveny k fotografiím průvodní medailonky a texty obecnějšího charakteru, které budou charakterizovat jednotlivé „tváře“ Prahy.
3. Výzkum technik a technologií (07-2012 – 06-2014)
Cíl etapy (dílčího cíle):  Zhodnocení přínosu výzkumů Přemysla Koblice jako fotografa-technika a fotografa-chemika. Dokumentace Koblicovy výzkumné a publikační činnosti v oblasti fotografických technik a konstrukce fotografických přístrojů. Dále vytvoření návodů a postupů pro dnešní pracovníky s klasickou fotografií.
4. Tvorba GIS specializované mapy (07-2012 – 07-2014)
Cíl etapy (dílčího cíle): Cílem této etapy je jednak připravit mapový nástroj pro vložení dat, jednak vytvořit vlastní mapu vložením dříve vybraných a zpracovaných dat. V době přípravy mapového nástroje bude zároveň připravován mapový obsah, k čemuž bude využita fáze 1. a 2. Specializovaná mapa se bude skládat z několika mapových vrstev (mapa 20. léta, mapa 30. léta, mapa 40. léta, mapa 50. léta, mapa současnost) s možností členění dle současných pražských částí. Bude zahrnovat jednotlivé tematické vrstvy (Praha periferní, Praha každodenní, Praha sportovní, Praha kulturní a vědecká, Praha protektorátní/válečná).
5. Výstava Přemysl Koblic. Fotograf mnoha „tváří“ Prahy a výzkumník ve fotografické technice a chemii (05-2013 – 12-2014)
Cíl etapy (dílčího cíle): Cílem této etapy je příprava výstavy. Především na základě etap 1. a 2. budou představeny fotografie dokumentující jednotlivé „tváře“ Prahy i zastoupení jednotlivých technologií při jejich tvorbě (viz etapa 3.). Představena bude rovněž osobnost Přemysla Koblice jako člověka i jako fotografa, a to jak pomocí dochovaných písemných archiválií, tak i pomocí dochovaných přístrojů Koblicovy konstrukce. Do časového intervalu je započítána tvorba výstavy od přípravy scénáře a libreta až po vlastní „postavení“ výstavy.
6. Odborná kniha (katalog) Přemysl Koblic. Fotograf mnoha „tváří“ Prahy a výzkumník ve fotografické technice a chemii (07-2013 – 12-2014)
Cíl etapy (dílčího cíle): Cílem této etapy je vydání odborné publikace sloužící zároveň jako katalog ke stejnojmenné výstavě. Kniha bude obsahovat 3 velké kapitoly: 1. životopis (osobní i odborný) Přemysla Koblice, 2. shrnutí výzkumu Koblicových metod při vytváření fotografií, 3. dokumentaci „tváří“ Prahy (jako katalog k výstavě). Do časového intervalu je započítáno psaní textu, revize, sazba, překlad, korektury, tisk. Pro tuto etapu lze využít výsledky všech předešlých etap.