Projekt - Popis a úkoly

Projekt si klade dva hlavní cíle, jejichž svorníkem je zpracování a kritické vytěžení pozůstalosti fotografa Přemysla Koblice (1892-1955).
Prvním úkolem projektu je připravení reprezentativního komentovaného vzorku fotografií, který by dokládal vývoj Prahy v oblastech: Praha periferní, Praha každodenní, Praha sportovní, Praha kulturní a vědecká, Praha protektorátní/válečná, a to v období 20.-50. let 20. století. Soubor tak bude pokrývat období přerodu města Prahy a jejích předměstí v moderní velkoměsto-metropoli nového státu se snahou udržet či opustit kontinuitu s životem a bydlením minulých generací. Bude rovněž dokumentovat život obyvatel Prahy v oblastech jejich každodenního života, sportovního vyžití, kultury a vědy a v neposlední řadě se zaměří na dokumentaci života Pražanů za protektorátu či doby následující poválečné rekonstrukce. Výzkum a dokumentace tak nebude zaměřena pouze směrem urbanistickým, ale i národnostním, sociálním či kulturním. Zkusí se zaměřit i na doložení používání moderních technologií v životě obyvatel Prahy v průběhu čtyř zmíněných desetiletí.
V průběhu 20.-50. let 20. století se Praha živelně vyvíjela jak horizontálně (rozrůstání městského území), tak vertikálně (nárůst a změna sociálního či národnostního složení obyvatelstva, jeho volnočasové aktivity, svátky, apod.). Přemysl Koblic, který prožil celý svůj tvůrčí život v Praze, na svých fotografiích zachytil většinu těchto významných změn. V jednotlivých podkapitolách se projekt zaměří na zkoumání a dokumentaci následujících okruhů:
Praha periferní. Přemysl Koblic zdokumentoval proces přeměny Prahy ve velkoměsto (metropoli nově vzniklého státu) spojený na druhé straně zejména se zánikem svébytných pražských periférií či předměstí, a to jak v jejích okrajových částech, tak i uvnitř města. Výsledkem bude fotodokumentace urbanistického rozvoje některých pražských částí v průběhu 20.-50. let 20. století.
Praha každodenní. Rovněž ke každodennosti pražského života má Koblic co říci. Při svých fotografických výletech po Praze se zaměřoval nejen na každodenní život na periferii či v centru města, ale i na dokumentaci „periodických“ akcí (sběry papíru, trhy, bazary, oslavy). V této kapitole by bylo možné dokumentovat zejména terciální sektor (podniky, provozovny, služby), fungování silniční a kolejové dopravy, případně módu a proměnu zvyklostí.
Praha sportovní. Kromě fotografování byl velkou Koblicovou vášní sport v různých podobách. V jeho pozůstalosti se dochovalo mnoho fotografií dokumentujících zejména cyklistiku a atletiku, či soubory fotografií zachycující významné sportovní svátky, z nichž asi nejdůležitějším je sokolský slet v roce 1932 (dokumentace jak vlastního sletové akce tak i jejího zákulisí).
Praha kulturní a vědecká. Neméně důležitou částí Koblicovy tvorby je dokumentování kulturních akcí v Praze (výstavy, koncerty apod.); případně kulturních a vědeckých pracovníků v jejich vlastním prostředí, zejména na pracovišti.
Praha protektorátní/válečná. Speciálním oddílem, ve kterém se protnou všechny předešlé kapitoly, bude zachycení protektorátní Prahy, resp. Květnového povstání či doby těsně po něm. Jistě bude zajímavé zveřejnit další, neznámé fotografie z doby před 67 lety.

Druhým úkolem projektu je zhodnocení přínosu výzkumů Přemysla Koblice jako fotografa-technika a fotografa-chemika. Tato část projektu bude dokumentovat Koblicovu výzkumnou a publikační činnost v oblasti tehdejších fotografických technik i konstrukce fotografických přístrojů s ohledem na možnosti jejich uplatnění v současnosti.
Přemysl Koblic byl nejenom výborný fotograf-amatér, po kterém se zachovaly tisíce kvalitních fotografií, ale i vynikající fotograf-technik a fotograf-chemik. To byla  v jeho době velmi užitečná kombinace praktických znalostí - fotografování bylo již finančně přístupné širokému okruhu zájemců, ceny fotografických přístrojů, materiálů i náklady na jejich zpracování byly již pro většinu lidí přijatelné. Přitom fotografické metody nebyly ještě ustálené a materiály nebyly ještě dostatečně kvalitní, takže bylo možno nalézat metody, jak způsob práce a výsledky zdokonalovat. Koblic měl velké množství nápadů, často zcela nečekaných, kterými ostatní fotografy až udivoval. Výsledky jeho výzkumů byly překvapivé – byly to fotografické vývojky, které zvyšovaly citlivost filmu, vývojky, které zpracovávaly staré šedivé papíry jako by byly čerstvé, vývojky, které pracovaly za extrémně nízkých teplot. Zabýval se způsoby zvětšování poškrábaných negativů, konstruoval fotografické přístroje s velkou hloubkou ostrosti a zvětšovací přístroje s volitelnou gradací. Většinu těchto poznatků publikoval, což mu dále získávalo popularitu. Podílel se na utváření českého či obecně nového fotografického názvosloví.
Celkové kritické zhodnocení přínosů a významu Koblicovy výzkumné a publikační činnosti v oboru fotografické techniky a chemie nebylo dosud v odborné literatuře české ani zahraniční provedeno. Je možné, že se objeví nějaké jeho myšlenky, které zatím nejsou veřejnosti známy a které by mohly zájemcům v oblasti fotografické techniky pomoci.

Pro tematickou prioritu 1.1 (nemovité kulturní dědictví) je připravena část 1a) a 1e) (Praha periferníPraha protektorátní/válečná), která by měla mapovat stav architektonického dědictví zachyceného na Koblicových fotografiích a v současnosti. Kromě zdokumentování minulého/současného stavu objektů/veřejných prostranství by měl být výsledek použitelný v edukativním procesu škol jednotlivých území (vlastivěda apod.), či při případné obnově/opravě objektů.
Pro tematickou prioritu 1.2 (movité kulturní dědictví) je připravena především část 2, která se bude zabývat výzkumem, vyhodnocením a navržením možností budoucího využití fotografických technik a konstrukcí fotografických přístrojů Přemysla Koblice.
Pro tematickou prioritu 1.4 (území s kulturně historickými hodnotami) bude připravena specializovaná tematická mapa (formou on-line, na základě GIS), ve které budou prezentovány výsledky částí 1a) – 1e) v čase a prostoru pokud možno tak, aby byl pomocí Koblicových fotografií prezentován urbanistický vývoj města Prahy a zároveň vývoj zvyklostí obyvatelstva města.
Pro tématickou prioritu 2.2 (sociálně-kulturní aspekty národní identity) bude možné kromě specializované mapy (viz předchozí odstavec) použít plánovanou výstavu (s katalogem), která bude zaměřena na prezentaci výsledků: život Přemysla Koblice, dokumentace jednotlivých „tváří“ Prahy a na dokumentaci Koblicových výzkumů na poli fotografické chemie a konstrukce. Ve zmíněné tematické prioritě bude kladen důraz na zachycení/výzkum a zhodnocení místních specifik kulturních, sociálních a ekonomických.